• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Робота з обдарованою молоддю


Програма роботи з обдарованими дітьми
в Тальнівському економіко-математичному ліцеї
на 2015-2020 роки

1. Вступ

Становлення української державності, інтеграція в Європейське і світове товариство, побудова громадянського суспільства, перехід до ринкової економіки, зростання міграції населення, у тому числі молоді, передбачають орієнтацію на особистість, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє застосовувати здобуті знання, критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, прагне удосконалити власне життя і життя своєї держави.

Високий рівень інтелектуального, творчого потенціалу кожної країни є тим основним фактором, який суттєво впливає на її загальний та економічний розвиток. Це значною мірою стимулює зацікавленість проблемами обдарованості, творчості, інтелекту, які поступово переростають у послідовну державну політику, спрямовану на пошук, навчання, виховання і розвиток обдарованих дітей та молоді, на адекватне стимулювання творчої праці серед фахівців, на захист таланту.

Основним документом, що визначає і закладає основу для пошуку, навчання і виховання творчої особистості і є програма «Обдаровані діти» на 2015-2020 р.р., яка ґрунтується і є продовженням програми «Обдаровані діти» на 2010-2015р.р. Програма спрямована на забезпечення формування інтелектуального потенціалу дітей шляхом створення оптимальних умов для виявлення, підтримки та розвитку їх творчого потенціалу, самореалізації та постійного духовного самовдосконалення.

Ця діяльність розглядається в контексті загального процесу проектування, формування і прогнозування інтелектуального потенціалу країни.

Програма передбачає систему роботи із здібними та обдарованими дітьми, орієнтовану на комплекс психолого-педагогічних, організаційних і науково-практичних заходів. Передбачено запровадити таку модель співпраці з обдарованими дітьми, яка б дозволила кожному таланту завершити певний рівень самореалізації ще в період учнівства.

2. Мета програми

Мета програми - визначити організаційні, науково-практичні та психолого-педагогічні заходи з розробки та впровадження ефективних методів і технологій пошуку, навчання й виховання обдарованих дітей в місті, створити умови для гармонійного розвитку особистості, розвитку системи профільного навчання, підтримки та заохочення здібних дітей.

3. Завдання програми

- створення системи цілеспрямованого виявлення, підтримки, розвитку, навчання та виховання обдарованих дітей на діагностичній основі;

- впровадження нових освітніх технологій в роботі із дітьми;

- підготовка педагогічних працівників до роботи з обдарованою учнівською молоддю, переорієнтація на розвиток якостей творчої особистості в учнів;

- створення системи стимулювання інтелектуально та творчо обдарованої молоді, педагогічних працівників;

- забезпечення якісних змін у змісті освіти, модернізація навчально-виховного процесу;

- створення умов, які спрямовані на формування людини з новим типом мислення, на зростання престижу особистості вчителя;

- визначення психологічного та педагогічного змісту навчально-виховного процесу для
талановитих учнів;

- визначення особливостей педагогічних умов, які ефективно сприятимуть розвитку обдарованих учнів та шляхів взаємодії педагогів, учнів, батьків.

4. Координація і контроль за виконанням програми

Координація і контроль за виконанням програми покладається на заступника директора з науково-методичної роботи ліцею.

5. Фінансово-економічне та матеріальне забезпечення

Фінансово-економічне та матеріальне забезпечення здійснюється у межах асигнувань, передбачених у ліцейному бюджеті з конкретизацією коштів на виконання програми.

6. Очікувані результати

Виконання міської програми "Обдаровані діти" на 2015-2020 р.р. забезпечить:

- удосконалення системи пошуку і підтримки обдарованих дітей;

- створення умов для інтелектуального розвитку і творчої самореалізації учнів;

- високі показники досягнень учнів в олімпіадах, конкурсах;

- поширення досвіду використання нових педагогічних та інформаційних технологій для забезпечення якісної освіти обдарованих дітей;

- підвищення в учнів інтересу до знань, наукового пошуку, дослідницької роботи;

- стимулювання співпраці учнів, учителів та батьків;

- підвищення рівня науково-методичного, інформаційного та матеріального забезпечення педагогічних працівників, які проводять роботу з обдарованими дітьми;

- урізноманітнення форм і методів навчально-виховної роботи, поєднання масової, групової та індивідуальної роботи.

7. Заходи щодо реалізації програми

1. Пошук і виявлення обдарованих дітей

№ з/п

Зміст

Терміни

Відповідальні

1.

2.

3.

4.

1.

Забезпечити реалізацію системи поетапного виявлення обдарованих дітей.

2015-2020 р.р.

Практичний психолог

2.

Для виявлення нахилів і здібностей дітей за­безпечити відповідними тестами і програмами.

2015

Директор, практичний психолог

3.

Оновлювати тести з основ наук, впроваджувати їх у практику роботи для визначення рівня знань учнів.

2015-2020р.р.

Заст. директора з науково-методичної роботи

4.

Проводити оцінку інтелектуального розвитку дітей на основі психолого-аналітичних тестів

2015-2020р.р.

Практичний психолог

6.

3 метою виявлення здібної та обдарованої учнівської молоді щорічно проводити:

- олімпіади з базових пред­метів;

- конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт з основних предметів;

- конкурси знавців рідної мови ім. Петра Яцика, "Кенгуру", "Колосок", "Левеня", "Бобер", "Грінвіч";

- предметні тижні;

- конкурси ерудитів;

- спортивні змагання.

Щорічно

Заст. директора з науково-методичної роботи

7.

Вести інформаційний банк даних "Обдарова­ність", що включає в себе:

- дані про особливо обдарованих дітей;

- дані про учасників предметних олімпіад та конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт.

Щорічно

Заст. директора з науково-методичної роботи

8.

Щорічно проводити набір школярів 8-11 класів до навчання у секціях.

Щорічно

Заст. директора з науково-методичної роботи

9.

Сприяти участі учнів у Всеукраїнських і міжна­родних конкурсах з різних галузей знань, у різноманітних просвітницьких конкурсах, виставках, олімпіадах різного рівня, які проводяться організаціями, Фондами, редакціями періодичних видань, вищими навчальними закладами тощо.

Щорічно

Заст. директора з науково-методичної роботи

2. Навчання та виховання обдарованих дітей у загальноосвітніх навчальних закладах

№ з/п

Зм іст

Терміни

Відповідальні

1.

2.

3.

4.

1.

За допомогою дифе­ренціації забезпечити особистісно орієнтований підхід у навчанні та вихованні обдарованих школярів.

Постійно

Заст. директора з науково-методичної роботи

2.

Рекомендувати використання годин варіативної частини навчального плану для розвитку творчих здібностей учнів.

Щорічно

Директор

3.

Проводити інтелектуальні змагання між обда­рованими дітьми.

Щорічно

Заст. директора з науково-методичної роботи

4.

Відкривати курси за вибором.

Щорічно

Директор

5.

Налагоджувати зв’язки з ВНЗ для залучення наукового потенціалу, творчих організацій до роботи із здібними та обдарованими дітьми. Укласти відповідні угоди про спільну діяльність

2015-2020р.р.

Директор

6.

Залучати обдарованих дітей до навчання:

- у секціях;

- у заочних школах та курсах при ВНЗ;

- в очно-дистанційній школі.

Щорічно

Заст. директора з науково-методичної роботи

7.

Проводити оздоровлення творчо обдарованої учнівської молоді у літньому табо­рі при МАН в Черкасах.

Щорічно

Заст. директора з науково-методичної роботи

8.

Щорічно вручати Ніки для обдарова­них дітей, призерів III, IV етапів Всеукраїнсь­ких предметних олімпіад і ІІ, ІІІ етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт.

Щорічно

Директор

9.

Стимулювати працю педагогів, які підготува­ли призерів III, IV етапів Всеукраїнських предметних олімпіад і ІІ, ІІІ етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт.

Щорічно

Директор

10.

Висвітлювати в засобах масової інформації твор­чі здобутки учнівської молоді, її участь у конкурсах, олімпіадах, оглядах тощо

Постійно

Директор

3. Науково-методичне забезпечення програми

№ з/п

Зміст

Терміни

Відповідальні

1.

2.

3.

4.

1.

Поновлювати каталог навчальних програм предметів поглибленого вивчення.

Щорічно

Директор

2.

Організовувати роботу творчих груп учителів для роботи з обдарованими дітьми.

Щорічно

Заст. директора з науково-методичної роботи

3.

Вивчати досвід роботи вчителів з обдарованими дітьми.

2015-2020р.р.

Заст. директора з науково-методичної роботи

4.

Систематично проводити науково-практичні і науково-методичні конференції, засідання за круглим столом, диспути з питань роботи з обдарованими дітьми.

Щорічно

Заст. директора з науково-методичної роботи

5.

Проводити семінари з проблем розвитку твор­чих здібностей обдарованих дітей із залученням науковців та вчителів-предметників.

Щорічно

Заст. директора з науково-методичної роботи

6.

Розробити рекомендації для батьків з виявлення і розвитку у дітей творчих здібностей

2016

Практичний пси­холог

7.

Розробити рекомендації для вчителів з виявлення і розвит­ку у дітей творчих здібностей

2015

Практичний пси­холог

8.

Використовувати мультимедійні засоби для навчання обдарованих дітей

Постійно

Заст. директора з науково-методичної роботи

9.

Розробити і постійно поновлювати каталог мультимедійного програмно-методичного забезпечення навчальних предметів

2015

Заст. директора з науково-методичної роботи

10.

Впровадити програмне комп'ютерне забезпе-чення з усіх навчальних дисциплін для робо­ти з обдарованими дітьми.

2015

Заст. директора з науково-методичної роботи

11.

Впроваджувати дистанційне навчання з використанням відеолекцій та інтерактивних відеоконференцій

2015-2020р.р.

Заст. директора з науково-методичної роботи

4. Удосконалення творчого потенціалу вчителя

№ з/п

Зміст

Терміни

Відповідальні

1.

2.

3.

4.

1.

Організувати науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми, брати участь у науково-практичних конференціях, семінарах різного рівня, присвячених проблемам розвитку творчого потенціалу педагогів і учнів, упровадженню нових освітніх технологій.

Щорічно

Заст. директора з науково-методичної роботи

2.

Сприяти залученню науковців до роботи з учителями, учнями, до наукового керівництва та консультування учнівських та учитель-ських наукових робіт,проектів.

Щорічно

Директор

3.

Залучати вчителів до спеціальної підготовки до роботи з обдарованими дітьми через курсипідвищення кваліфікації,семінари, тренінги тощо.

Щорічно

Директор

4.

Забезпечувати участь учителів у конкурсах авторських програм, підручників, апробації експериментальних підручників, спрямованих на виявленнята розвиток здібностей дітей.

2015-2020р.р.

Заст. директора з науково-методичної роботи

5.

Здійснювати моніторинг результативності роботи з обдарованими дітьми.

2015-2020р.р.

Заст. директора з науково-методичної роботи

6.

Вивчати та впроваджувати в практику нові педагогічні технології з оптимізації, ін-тенсифікації, інтеграції навчання як умову успішної орієнтації в сучасному інформацій-ному просторі.

Щорічно

Заст. директора з науково-методичної роботи

7.

Проводити відстеження щодо подальшого навчання випускників шкіл - переможців олімпіад, конкурсів обласного та Всеукраїнського рівнів.

Щорічно

Заст. директора з науково-методичної роботи

Кiлькiсть переглядiв: 1469